آموزش حسابداری

آموزش حسابداری ، از حسابداری تعریف های بسیاری شده است که یکی از با قدمت ترین این تعریف ها این است که گفته شده حسابداری در واقع زبان تجارت است .

روش هزینه یابی سفارش کار

روش هزینه یابی سفارش کار ، بسیاری از شزکت های تولیدی، محصولات خود را به صورت انفرادی و به تفکیک براساس نیاز مشتریان تولید می کنند. هریک از تولیدات متفاوت که به طور جدا گانه ساخته می شود " محصول سفارشی " نام دارد.

حسابداری بازرگانی

حسابداری بازرگانی ، حسابداری دانش گسترده ای است که برای شفاف سازی رویدادهای مالی سازمان ها به کار گرفته می شود. یکی از شاخه های حسابداری، حسابداری بازرگانی می باشد

حسابداری سنجش مسؤلیت و تجزیه و تحلیل انحرافات

حسابداری سنجش مسؤلیت و تجزیه و تحلیل انحرافات ، مسولیت پاسخگویی، فرآیندی است که در کسب و کار در خصوص به کار گیری اختیارات و انجام مسؤلیت های محوله، مورد توجه قرار می گیرد که در تحقق یکی از مهمترین اهداف حسابداری مدیریت یعنی سنجش ارزیابی عملکرد تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

ثبت بهای تمام شده سفارشات ساخته شده

ثبت بهای تمام شده سفارشات ساخته شده ، پس از تکمیل هر سقارش در طول دوره مالی دفتر معین سفارشات بهای تمام شده آن سفارش نشان دهد ( مانده حساب هر سفارش ) سفارشات تکمیل شده به انبار منتقل می گردد،