حسابداری سنجش مسؤلیت و تجزیه و تحلیل انحرافات

حسابداری سنجش مسؤلیت و تجزیه و تحلیل انحرافات ، مسولیت پاسخگویی، فرآیندی است که در کسب و کار در خصوص به کار گیری اختیارات و انجام مسؤلیت های محوله، مورد توجه قرار می گیرد که در تحقق یکی از مهمترین اهداف حسابداری مدیریت یعنی سنجش ارزیابی عملکرد تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

با بررسی مبانی علمی، سطوح مختلف پاسخگویی که نظام های حسابداری و گزارشگری مالی، مسؤلیت تدارک اطلاعات مورد نیاز را بر عهده دارند، را به شرح زیر بر شمرد:


_ مسؤلیت پاسخگویی خط مشی
_ مسؤلیت پاسخگویی برنامه
_ مسؤلیت پاسخگویی عملکرد
_ مسؤلیت پاسخگویی فرآیند

مزایای عمده حسابداری سنجش مسؤلیت


_ تفویض اختیار تصمیم گیری را سهولت می بخشد.
_ مدیریت را در به کار گیری مفهوم مدیریت بر مبنای هدف یاری می دهد ( در مدیریت بر مبنای هدف مدیران بر یک سلسه از اهداف توافق می کنند و سپس عملکرد هر مدیر در قیاس با میزان تحقق این اهداف ارزیابی می شود) .
_ مدیریت را در برپایی استانداردهای عملکرد، یاری می دهد. این استاندارد ها مبنای ارزیابی عملکرد واقعی مدیران قرار می گیرد و از خنثی نمودن تاثیر بخش های سود ده توسط بخش های زبانده جلوگیری می نماید و منجر به تشویق مدیران با عملکرد مطلوب می شود.
_ به کار گیری مؤثر مدیریت بر مبنای استثناء را تسهیل می بخشد که در آن توجه مدیران بر انحرافهای مهم از استاندارد ها و بودجه ، معطوف و متمرکز می گردد.

مفروضات حسابداری سنجش مسؤلیت


_ مدیران در قبال عملیاتی که در حوزه سازمانی آنان انجام می گیرد و بر آن کنترل دارند، جوابگو هستند.
_ مدیران در دستیابی به هدف ها و مقاصد تعیین شده برای واحدهای تحت سرپرستی شان کوشش می نمایند.
_ مدیران در تدوین هدف هایی که از طریق آن ها عملکرد شان اندازه گیری می شود، مشارکت دارند.
_ هدف های تدوین شده به گونه ای است که از طریق عملکرد مؤثر و کارآمد، قابل حصول است.

نتیجه گیری :


مسولیت پاسخگویی، فرآیندی است که در کسب و کار در خصوص به کار گیری اختیارات و انجام مسؤلیت های محوله، مورد توجه قرار می گیرد که در تحقق یکی از مهمترین اهداف حسابداری مدیریت یعنی سنجش ارزیابی عملکرد تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.