چاپ
دسته: blog
بازدید: 4508
انحراف های سربار ثابت

انحراف های سربار ثابت ، طبق تعریف سربار ثابت در دامنه ای از فعالیت که دامنه مربوط نام دارد تغییر نمی کند و برعکس مقدار سربار ثابت در واحد محصول به تناسب سطح تولید تغییر می کند.

جهت محاسبه انحراف های سربار ثابت ضروری است که نرخ استاندارد سربار ثابت تعیین شود که این موضوع مستلزم این است که سطحس از فعالیت مؤسسه از قبل تعیین گردید این سطح فعالیت می بایست بر مبنای ورودی های استاندارد اندازه گیری شود. انحراف بودجه سربار ثابت این انحراف عبارتست از اختلاف بین هزینه واقعی سربار ثابت و سربار ثابت پیش بینی شده ( بودجه شده ). فرمول تعیین نرخ سربار ثابت به شرح زیر است:

انحراف های سربار متغیر


انحراف های سربار متغیر به روشنی کاملا مشابه با روش محاسبه انحراف های کار محاسبه می گردد. مدیریت تولید معمولا پاسخگوی انحراف های احتمالی در هزینه های سربار متغیر است. انحراف های مربوط به هزینه سربار ثابت به دلیل اینکه معمولا خارج از کنترل مدیریت تولید هستند از لحاظ مفید بودن جهت اعمال کنترل زیر سوال هستند.

تبیین ارزش افزوده و حوزه های مرتبط با آن


ارزش افزوده به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهار چوب ارزش های اقتصادی تبیین و طبقه بندی می گردد. به عبارتی ارزش افزوده در محیط اقتصادی، از طریق کار با وسایل مختلف به وجود می آید که امکان استفاده از آن برای کسب سهم بازار بیشتر، دستیابی به توسعه و بهبود رفاه اجتماعی و دیگر شاخص های زندگی فراهم می شود. ارزش افزوده، در حقیقت ارزش اضافه شده به فعالیت های قبلی ( ورودی ها )، یا ارزش نهایی تولید پس از کسر از ارزش کالاها و خدمات واسطه ای ( ورودی ها ) است.

نتیجه گیری :


طبق تعریف سربار ثابت در دامنه ای از فعالیت که دامنه مربوط نام دارد تغییر نمی کند و برعکس مقدار سربار ثابت در واحد محصول به تناسب سطح تولید تغییر می کند. انحراف های سربار متغیر به روشنی کاملا مشابه با روش محاسبه انحراف های کار محاسبه می گردد.