چاپ
دسته: blog
بازدید: 1658
ثبت بهای تمام شده سفارشات ساخته شده

ثبت بهای تمام شده سفارشات ساخته شده ، پس از تکمیل هر سقارش در طول دوره مالی دفتر معین سفارشات بهای تمام شده آن سفارش نشان دهد ( مانده حساب هر سفارش ) سفارشات تکمیل شده به انبار منتقل می گردد،

پس از ازای بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده ، حساب موجودی کالای ( سفارشات ) ساخته شده معادل بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده ، بدهکار و حساب کنترل سفارشات در جریان ساخت ، بستانکار می گردد و در دفتر معین سفارشات حساب هریک از سفارشات تکمیل شده، بستانکار می گردد. و به این ترتیب حساب سفارشاتی که طی دوره تکمیل شده اند در دفتر معین سفارشات بسته خواهد شد.

ثبت هزینه های غیر مستقیم واقعی


در طول دوره مالی هزینه های غیر مستقیم به تدریج به مصرف رسیده در دفاتر ثبت می شوند و در پایان دوره مالی بسیاری از هزینه های سربار با انجام اصلاح حساب ها به ثبت می رسند ( مانند هزینه استهلاک ) ، بنابراین به ازاء هزینه های واقعی سربار حساب کنترل سربار ساخت در دفتر کل، بدهکار شده و در دفتر معین هزینه حساب هر یک از هزینه های سربار به صورت جداگانه بدهکار می گردد.

محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار


در پایان دروه مالی، ابتدا باید هزینه های واقعی انجام شده مربوط به دوایر پشتیبانی به نحوی بین واحد های تولیدی سرشکن گردد ( تسهیم ثانویه ) به این ترتیب هزینه های واقعی دوایر تولیدی محاسبه خواهد شد. از مقایسه هزینه های واقعی واقعی دوایر تولیدی با سربار ساخت جذب شده این دوایر که با استفاده از نرخ جذب سربار به دست آمده، کسر یا اضافه جذب سربار تعیین می گردد. البته باید توجه داشت که برای هریک از دوایر تولیدی کسر یا اضافه جذب سربار به طور جداگانه ماسبه می گردد.

نتیجه گیری:


پس از تکمیل هر سقارش در طول دوره مالی دفتر معین سفارشات بهای تمام شده آن سفارش نشان دهد ( مانده حساب هر سفارش ) سفارشات تکمیل شده به انبار منتقل می گردد. در طول دوره مالی هزینه های غیر مستقیم به تدریج به مصرف رسیده در دفاتر ثبت می شوند و در پایان دوره مالی بسیاری از هزینه های سربار با انجام اصلاح حساب ها به ثبت می رسند.