چاپ
دسته: blog
بازدید: 1365
برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات ، این برگه یکی از برگه های رسمی سازمان امور مالیاتی می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی برای مودیان مالیاتی فرستاده می شود.

این برگه شامل اطلاعاتی مانند شماره برگ تشخیص، تاریخ، نام اداره دارایی و مشخصات، مشخصات مودی و سایر اطلاعات سازمان می باشد که صاحبان کسب و کار موظف به تکمیل و ارسال این برگه ها می باشند.


اظهارنامه مالیاتی


در اظهارنامه مالیاتی که در واقع یک اطلاعیه مالی می باشد دارایی ها و بدهی ها و درآمدها و هزینه های طی دوره و سایر موارد توسط مودی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی صادر می شود.اداره مالیات پس از بررسی و ارزیابی این برگه های مالیاتی میزان مالیات پرداختی مودی را تعیین می کند. صدور برگ تشخیص مالیاتی طی سه نسخه انجام می پذیرد.
مالیات تکلیفی: این نوع مالیات شامل هزینه های مشمول مالیات تکلیفی که توسط مودی ثبت میشوند.
مالیات حقوق: این نوع مالیات شامل شناسایی و ثبت هزینه های حقوق و دستمزد و لیست بیمه می باشد.
مالیات عملکرد: این نوع مالیات ارزیابی درآمدها در ترازنامه و تطبیق آنها با اسناد و مدارک می باشد.

 

مراحل صدور برگه تشخیص مالیاتی

 

ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی پس از ارائه اظهارنامه توسط مودیان تا یک سال فرصت دارند که تاریخ رسیدگی پرونده های مالیاتی را مشخص نمایند. البته مودیان میتوانند تا 30 روز نسبت به آن اعتراض نمایند. اداره مالیاتی برگه های تشخیص مالیات را پس از بررسی به مودیان ارسال می نماید. مودی با توجه به این برگه ابلاغ، از میزان مالیات پرداختی خود مطلع می شود اگر تا سی روز نسبت به آن اعتراضی نشد موظف به پرداخت مبلغ می باشند.


نتیجه پایانی


برگه مالیاتی باید به گونه ای تنظیم شود که در برگیرنده درآمدها و تمامی فعالیت های اقتصادی باشد چرا طبق ماده 237 قانون مقررات مالیاتی ، برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارات و مستندات ارسال شده توسط مودیان مالیاتی انجام می گرد.