روش هزینه یابی سفارش کار

روش هزینه یابی سفارش کار ، بسیاری از شزکت های تولیدی، محصولات خود را به صورت انفرادی و به تفکیک براساس نیاز مشتریان تولید می کنند. هریک از تولیدات متفاوت که به طور جدا گانه ساخته می شود " محصول سفارشی " نام دارد.

به طور معمول صنایعی چون، مؤسسات پیمانکاری، مؤسسانت انتشاراتی، مبل سازی، هواپیما سازی، تولیدات لوازم خانگی و ماشین آلات، از روش سفارش کار استفاده می کنند. روش هزینه یابی سفارش کار، بیشتر در مؤسسات تولیدی قابل استفاده است ولی مؤسسات خدماتی و بازرگانی نیز می توانند برای هزینه یابی خدمات محصولات خود از این روش استفاده کنند. بسیاری از مؤسسات خدماتی، هریک از مشتریان خود را به عنوان یک هدف هزینه در نظر می گیرند و خدمات منحصر به فرد و جداگانه ای را برای هریک از آنان ارائه می دهند.

حسابداری هزینه یابی مرحله ای


در روش هزینه یابی مرحله ای عملیات ساخت محصول طی مراحل مختلف انجام می گیرد. هر مرحله مسؤلیت ساخت قسمتی از تولید را به عهده دارد تا زمانی که محصول تکمیل گردد. چنانچه به طور مثال ساخت ساخت محصول در سه مرحله قالب گیری، مونتاژ و تکمیل انجام شود، در ابتدا مواد در دایره قالب گیری مصرف می شود و پس از عملیات قالب گیری، محصول به دایره مونتاژ منتقل می شود و پس از آن جهت تکمیل، محصول به دایره تکمیل انتقال می یابد.

هزینه یابی مرحله ای از لحاظ جریان گردش محصول به سه نوع تقسیم می شود


هزینه یابی مرحله ای به صورت متوالی : در گردش متوالی محصول عملیات مشابهی روی هریک از اقلام تولید شده انجام می گیرد. در این روش ابتدا هزینه های مواد، دستمزد و سربار وارد مرحله اول می شود و پس از تکمیل به مرحله بعد منتقل می گردد و در انتهای، پس از کامل شدن به انبار کالای ساخته دشده ارسال می شود.
هزینه یابی مرحله ای به صورت موازی: در گردش موازی محصول برخی از عملیات ساخته به طور همزمان انجام می شود، سپس در مرحله نهایی جهت تکمیل و انتقال به حساب کالای ساخته شده با یک دیگر ادغام می شود.
هزینه یابی مرحله ای به صورت انتخابی : در گردش انتخابی با توجه به محصول نهایی مورد انتظار، محصول از دوایر مختلفی عبور می کند.

نتیجه گیری :


بسیاری از شزکت های تولیدی، محصولات خود را به صورت انفرادی و به تفکیک براساس نیاز مشتریان تولید می کنند. هریک از تولیدات متفاوت که به طور جدا گانه ساخته می شود " محصول سفارشی " نام دارد. به طور معمول صنایعی چون، مؤسسات پیمانکاری، مؤسسانت انتشاراتی، مبل سازی، هواپیما سازی، تولیدات لوازم خانگی و ماشین آلات، از روش سفارش کار استفاده می کنند.