اندوخته در حسابداری چیست

اندوخته در حسابداری چیست ، اندوخته قسمتی از سود خالص هر سازمانی می باشد که بنابر تصمیمات مدیران برای برنامه های توسعه شرکت، به طور جداگانه کنار گذاشته می شود. در این صورت سود کمتری بین سهامداران توزیع می شود.

در ادامه خواهید خواند اندوخته در حسابداری چیست